slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Dr Katarzyna Cieślak
[Rozmiar: 48061 bajtów]

KATARZYNA CIEŚLAK (14 II 1956 Gdańsk – 8 IX 1997 Potsdam Mittelmark, Niemcy), historyk sztuki. Córka Edmunda Cieślaka. W roku 1979 ukończyła studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (pracę magisterską przygotowała pod kierunkiem prof. Mariusza Karpowicza). Od roku 1979 pracowała w Gdańsku, w Pracowni Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN), po rozwiązaniu pracowni od 1997 zatrudniona w Zakładzie Dziejów Nowożytnych PAN w Warszawie. Zajmowała się badaniami nad kulturą nowożytnego Gdańska, głównie kulturą sepulkralną, od 1988 doktor.
Autorka m.in. Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV–XVIII w.). „Długie trwanie” epitafium (1992), Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV–XVII w.) (1993), Tod und Gedenken. Danziger Epitaphien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert (1998), Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo (2000).
Zginęła w wypadku samochodowym. Od roku 2002 działa Fundacja im. dr Katarzyny Cieślak, wspomagająca i promująca młodych badaczy (do 40. roku życia) z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza, Warmii i Mazur.


Bibliografia prac Katarzyny Cieślak:


1981
1. Malarz gdański Bartłomiej Milwitz, „Gdańskie Studia Muzealne”, 3, 1981, s. 157-174.

1983
2. Luterańskie epitafia obrazowe w kościołach Gdańska (1556-1680), „Biuletyn Historii Sztuki” 1983, 3/4, s. 293-310.

1985
3. Vom Bildepitaph zum bürgerlichen Ruhmesdenkmal in Danzig, „Zeitschrift für Ostforschung” 34,1985, 2, s.161-175.
4. Obraz „Bitwy pod Oliwą” Bartłomieja Milwitza z Białej Sali Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne”, 4, 1985, s. 79-87.

1988
5. Pierwowzory graficzne epitafiów obrazowych w Gdańsku a problemy ich ikonografii. „Biuletyn Historii Sztuki” 1988, 3, s. 201-224.
6. Rec.: Jan Harasimowicz, „Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji 1520-1650”, „Biuletyn Historii Sztuki” 1988, 4, s. 397-400.

1989
7. Epitaphien in Danzig (15. bis 20. Jahrhundert,). Probleme ihrer Ikonographie und Funktion, „Nord-Ost ­Archiv”. Zeitschrift für Kulturgeschichte und Landes­kunde, 22, 1989, 97, s. 257-266.

1990
8. Rec.: Anne-Dore Ketelsen-Volkhardt, „Schleswig­holsteinische Epitaphien des 16. und 17 Jahr­hunderts” [Studien zur schleswig-holsteinische Geschichte, Bd. l5], Neumünster 1989, „Konsthistorisk Tidskrift”, 49, 1990, H. 4. s. 277-281.
9. Wittenberga czy Genewa? Sztuka jako argument w sporach gdańskich luteran z kalwinami na przełomie XVI I XVII wieku, [w:] Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej, red. J. Harasimowicz, Warszawa 1990, s. 283-301.

1991
10. Die „Zweite Reformation” in Danzig und die Kirchenkunst, [w:] Historische Bildkunde. Probleme-Wege-Beispiele, hg. v. B. Tokemitt, R. Wohlfeil, Berlin 1991 [„Zeitschrift für historische Forschung”, Beiheft 12], s. 165-173.
11. Wyznania w dawnym Gdańsku, „Tytuł”. Pismo literacko-artystyczne, 1991, 1, s. 125-131.

1992
12. Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). „Długie trwanie” epitafium, Gdańsk 1992, s. 185.
13. Rec.: Ks. Stanisław Bogdanowicz, Kaplica Królewska w Gdańsku, Gdańsk 1992, „Biuletyn Historii Sztuki” 1992, 3, s. 99-100.
14. Sprawozdanie z Sesji Arturiańskiej, ,,Biuletyn Historii Sztuki” 1992, 4, s. 144-145.

1993
15. Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV-XVII w.), Wrocław - Warszawa - Kraków 1993, s. 95.
16. Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku i jego program ideowy w XVI w., „Biuletyn Historii Sztuki” 1993, 1, s. 29-48, (przedruk w „Porta aurea”. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 1/1992 [druk 1995], s. 39-50).
17. Jubileusz 75-lecia Anny Gosienieckiej, „Biuletyn Historii Sztuki” 1993, 1, s. 129-130.
18. Epitafium Adelgundy Zappio w Gdańsku – przykład zbliżenia siedemnastowiecznej ikonografii luterańskiej i katolickiej, [w:] Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, s. 179-190.
19. Unbekannte Emblembücher in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, „Wolfenbütteler Barock­Nachrichten”, 20, 1993, 2, s. 90-94.
20. Milwitz Bartłomiej, [w:] Słownik Artystów Polskich i Obcych w Polsce działających, t. 5, Warszawa 1993, s. 570-571.
21. Bibliografia publikacji Edmunda Cieślaka za lata 1950-1992, [w:] Strefa bałtycka w XVI-XVIII w. Polityka - Społeczeństwo - Gospodarka. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edmunda Cieślaka, red. J. Trzoska, Gdańsk 1993, s. 13-34.

1994
22. Über Emblematik in Danziger Kirchen und ihren kirchengeschichtlichen Hintergrund, [w:] Zwei hanseatische Städte Bremen und Danzig im Laufe der Jahrhunderte, hg. v. A. Groth, Gdańsk 1994, s. 73-96.
23. Die Kanzel in der Johanniskirche in Danzig (um 1616) – ihre Ikonographie und ihre Beziehungen zum religiösen Leben der Stadt, [w:] Geschichte des protestantischen Kirchenbaues. Festschrijt für Peter Poscharsky zum 60. Geburtstag, hg. v. K. Raschzok, R. Serries, Erlangen 1994, s. 243-250.
24. Ambona z kościoła św. Jana w Gdańsku. Przyczynek do twórczości Izaaka van den Blocka, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytko­znawstwo i Konserwatorstwo”, 25, 1994, s. 35-58.
25. Die Danziger Epitaphien als eine gesellschafts­geschichtliche Erscheinung, [w:] Sztuka Prus XIII-XVIII wieku, red. M. Woźniak [Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium, t. 1], Toruń 1994, s. 179-198.
26. Emblematyka w XVII-wiecznych wnętrzach kościelnych Gdańska, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1993. Warszawa 1994, s. 205-219.
27. Ratusz w miastach nadbałtyckich (Między­narodowa sesja w Gdańsku, 23-25 listopada 1993). „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 1, 1994, 2, s. 222-223.

1995
28. Emblematic Programmes in Seventeenth-Century Gdańsk Churches in the Light of Contemporary Protestantism: an Essay and Documentation, „Emblematica”. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies, 9, 1995, 1, s.21-44.
29. Stosunek do śmierci na podstawie analizy gdańskiej kultury funeralnej, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, red. J. Staszewski, Gdańsk–Toruń, t.1, cz. 2, 1995, s. 325-327.

1996
30. Kaplica grobowa rodu Uphagenów w kościele św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku, [w:] Dom Uphagena. Materiały, Gdańsk 1996, s. 49-52.
31. Emblematyka „serdeczna” Daniela Cramera w dekoracji kościołów gdańskich w XVII w., „Porta Aurea”. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 3, 1994 [druk 1996], s. 139-152.
32. „Geistliche Emblemata” Sebalda Meinertsa – nieznany gdański druk emblematyczny (1686), „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 3, 1996, 5, s. 135-146.

1997
33. Sztuka reformacji 1557-1793, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII [sic!, powinno być XVIII] wieku, Eseje, red. T. Grzybkowska, Gdańsk, 1997, s. 60-79.
34. Nieznany malarz gdański, Ecce Homo, epitafium Nale Langerbecke z domu Ferber (hasło katalogowe), [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 51-52.
35. Nieznany malarz gdański, Sąd Ostateczny,1637, (hasło katalogowe), [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 112-113.
36. Nieznany malarz gdański, Otwarcie szóstej pieczęci, Wizja Ezechiela, Sąd Ostateczny (hasło katalogowe), [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 113-115.
37. Warsztat Antona Möllera, Sąd Ostateczny, (hasło katalogowe), [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 115.
38. Nieznany malarz Gdańsk z kręgu Hermana Hana,Portrety kobiece z epitafium rodziny Henningów, 1629-1636, (hasło katalogowe), [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog, red. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 116.
39. Luterańska sztuka kościelna w Gdańsku (1540-1793), [w:] Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, red. J. Iluk, D. Mariańska, Gdańsk–Koszalin 1997, s. 63-77.
40. Milwitz (Miltwitz,) Bartłomięj (?-1656,) malarz gdański, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Giersze­wski; t. III: L–P, red. Z. Nowak 1997, s. 226-227.
41. Czy reformacja stanowiła zagrożenie dla gdańskiej sztuki kościelnej? [w:] Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 41-47.
42. Malarstwo i rzeźba do 1945 r., [w:] Wielka księga miasta Gdańska, Gdańsk 1997, s. 665-687
43. Życie religijne gdańskich luteran i ich recepcja sztuki kościelnej, [w:] Mieszczaństwo gdańskie. Materiały Sesji Naukowej 21-23. 11.1996, red. S. Salmonowicz, Gdańsk 1997, s. 317-329.

1998
44. Tod und Gedenken. Danziger Epitaphien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und west-preussische Landes­forschung, hg. v. U. Arnold, l4), Lüneburg 1998, s. 128.
45. Kunst in einer konfessionell gespaltenen Stadt – Beispiel Danzigs, [w:] Kościół i sztuka Pobrzeża Bałtyku/Kirche und Kunst im Ostseeraum, red. M. Woźniak [Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium, 3], Toruń 1998, s. 189-209.
46. Die Rolle der Ikonographie bei der Adaption katolischer Kirchen durch die Lutheraner in Danzig,[w:] Die Bilder in den lutherischen Kirchen. Ikonographische Studien, hg. v. P. Poscharsky, München 1998, s. 59-72.

1999
47. Gregorius Frisch: Der Sankt Marien Pfarrkirchen in Dantzig inwendige Abriss, wyd. K. Cieślak, (Bibliotheca Historica Gedanensis, 1), Gdańsk 1999, s. 261.
48. Embleme in Johann Arndts „Paradiesgärtlein”, „Pietismus und Neuzeit”. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus, 25, 1999, s. 11-30.

2000
49. Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław 2000, s. 488.