slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Konkurs im. Dr Katarzyny Cieślak


Konkursu im. Dr Katarzyny Cieślak
na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych
z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i MazurZarząd Fundacji im. Doktor Katarzyny Cieślak ogłasza VII Konkurs im. doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2017 upływa w dniu 5 października 2017 roku.

Pełna informacja i dokumenty konkursowe dostępne są do pobrania poniżej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o spopularyzowanie uczestnictwa w Konkursie wśród potencjalnie zainteresowanych młodych badaczy oraz przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak
Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Regulamin Konkursu - do pobrania

Warunki Konkursu 2017 - do pobrania

Formularz zgłoszenia konkursowego 2017 - do pobrania


R E G U L A M I N

§ 1.

1. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, w tym publikowane i niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie napisane w języku polskim, angielskim i niemieckim.
2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2.

1. Konkurs ogłaszany jest co trzy lata przez Zarząd Fundacji w pierwszym kwartale roku konkursowego. Warunki poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje w czwartym kwartale tego samego roku podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości.

§ 3.

Skład jury Konkursu powołuje Rada Fundacji na wniosek i w terminie zaproponowanym przez Zarząd. Zasady działania i podejmowania decyzji przez Jury określane są na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 4.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody: główna oraz specjalna. Nagroda główna obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Nagroda specjalna przyznawana jest za wyróżniającą się pracę magisterską, zakwalifikowaną do konkursu. Jury może odstąpić od przyznania nagród.

§ 5.

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak.
2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.
3. Przyznane przez Jury nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.
4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6.

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.


W A R U N K I   K O N K U R S U   2017

VII Konkursu im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Dr Katarzyny Cieślak.

2. Do konkursu można zgłaszać prace opublikowane w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2017 oraz obronione w tym samym czasie niepublikowane prace doktorskie i magisterskie z zakresu określonego tytułem konkursu, napisane w językach polskim, angielskim i niemieckim, których autorami są osoby nie przekraczające czterdziestego roku życia.

3. Prace należy składać do dnia 5 października 2017 roku w siedzibie Fundacji:
Fundacja im. dr Katarzyny Cieślak
ul. Długa 12 - Dom Uphagena
80–831 Gdańsk
lub przesłać pocztą na ten sam adres (decyduje data stempla pocztowego).
Do pracy należy załączyć wypełniony i opatrzony podpisem formularz zgłoszenia do konkursu, dostępny na stronie internetowej Fundacji.

4. Egzemplarz pracy powinien być złożony w formie drukowanej w stanie uporządkowanym (prace niepublikowane oprawione lub zbindowane). Dopuszcza się załączniki do głównego tekstu (np. ilustracje, tabele, wykresy) na nośnikach cyfrowych.

5. Złożony egzemplarz pracy w całości pozostaje własnością Fundacji.

6. W przypadku niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich prosimy o dołączenie kserokopii odpowiedniego dyplomu (lub, jeśli uczestnik Konkursu nie otrzymał jeszcze dyplomu, zaświadczenia z Uczelni o uzyskaniu stopnia naukowego).

7. Nagrodę główną w wysokości 10.000 zł oraz nagrodę specjalną dla wyróżniającej się pracy magisterskiej w wysokości 3.000 zł, przyznaje Jury powołane przez Radę Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagród, oraz może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi nie później niż w I kwartale 2018 roku. O miejscu i dacie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytania na adres e-mail: biuro@fundacjakatarzynycieslak.pl

Zarząd Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak
Gdańsk, 14 kwietnia 2017 r.