slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


STATUT FUNDACJI IMIENIA DR KATARZYNY CIEŚLAK


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia dr Katarzyny Cieślak” (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez Fundatorów Halinę i Edmunda małżonków Cieślak aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Janinę Tyszer, w jej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 m. 16, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Teren działania, siedziba
1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 3. Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. Organ nadzorujący
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5. Cel Fundacji
Celem Fundacji jest wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych w zakresie historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Cele Fundacji realizowane są przez:
1. nagradzanie prac z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, doktorskich i magisterskich, wyróżniających się wysokimi walorami naukowymi,
2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, oraz z osobami fizycznymi, które podejmują badania naukowe w zakresie nauk historii sztuki i kultury Pomorza, oraz Warmii i Mazur,
3. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o kulturze Pomorza, Warmii i Mazur,
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku społecznego zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – PKD 9133Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.


Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 6. Fundusz Założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 7. Dochody Fundacji
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów
2. dotacji lub subwencji
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5. odpisów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Na potrzeby bieżącej działalności Fundacji prowadzone jest osobne konto w banku.
4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań Fundatorów, członków organów lub pracowników, a także jakichkolwiek innych osób fizycznych i prawnych. Nie może też przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż na rzecz osób trzecich, a szczególnie bezpłatnie i na warunkach preferencyjnych.
5. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów, pracownicy i osoby im bliskie.

§ 9. Finanse Fundacji
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.


Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 10. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd.

§ 11. Zasady powoływania Rady Fundacji
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w liczbie do 7 osób. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję, lub w przypadku rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

§ 12. Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji
Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji. Ponadto członkowstwo w Radzie wygasa w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych. Członkowie Rady mogą też być odwołani z rocznym wypowiedzeniem większością 3/5 głosów ogółu członków Rady Fundacji.

§ 13. Kompetencje Rady Fundacji
Do zadań Rady należy:
1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,
2) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni,
3) ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły.

§ 14. Zasady działania Rady Fundacji
1) Rada zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2) Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
3) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
4) Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5) Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.
6) Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji w granicach budżetu.

§ 15. Organ Zarządzający Fundacji
1) Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.
2) Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.
3) Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
lub w przypadku rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Zarząd bezwzględną większością głosów.
4) Członkowie Zarządu mogą być odwołani, z rocznym wypowiedzeniem, uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów.
5) Funkcje członków Zarządu są honorowe i bezpłatne. Przysługuje natomiast zwrot koniecznych wydatków w ramach budżetu.

§ 16. Skład Zarządu i jego kompetencje
1) Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej 3 członków.
2) Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3) Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i ustanawia podział innych funkcji. Zmiany funkcji w Zarządzie uchwalane są zwykłą większością głosów.
4) Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa i Skarbnika.
5) Członkostwo Zarządu wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub z rocznym wypowiedzeniem.


Rozdział V. Likwidacja Fundacji

§ 17. Likwidacja Fundacji
1) O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub za ich zgodą Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2) Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 18. Sposób likwidacji Fundacji
1) Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2) Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5. ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych
po zaspokojeniu wierzycieli,
7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 19. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji.
Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na rzecz dzieci niedowidzących i niewidomych.

20. Zmiana statutu i zmiana celu fundacji
Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały podjętej większością 2/3 członków Rady.


Gdańsk, 5 listopada 2010 r.